Call Us: +66-2-6819702 (Bangkok)

Body Stories

Sometimes the reflection of our image is our past!

Yes, we all have "Body Stories" - our signature body movement reflecting our life experiences, which can interfere with our verbal content.  Whether you know it or not people tend to dismiss your verbal message because what they're really listening to is your body movement.  

Do your "Body Stories" interfere with your communication?

การเคลื่อนไหวนั้นสะท้อนการเลี้ยงดู การศึกษา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความมั่นใจในการเข้าสังคม ประสบการณ์ชีวิต และจิตวิทยาทั้งหมดของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเอง สภาพแวดล้อม และคนรอบข้าง และเพราะเราไม่สามารถเห็นหรือวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวเองได้ ทำให้เราไม่เข้าใจว่าเราทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างไร

ในการสื่อสารนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนคำพูดให้เหมาะกับคนที่เรากำลังพูดด้วย และให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ คุณทราบหรือไม่ว่าคุณก็สามารถทำเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหว เพื่อให้ดูน่าเข้าหา น่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม หรือดูมั่นใจ หนักแน่น และแม้แต่ดูนอบน้อม บอบบาง ในสถานการณ์ที่ควรจะเป็น

ในคลาส Body Stories เราเน้นการวิเคราะห์ signature body movement หรือบุคลิกภาพที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ติดเป็นนิสัย ที่มีผลต่อการสื่อสารไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวในครอบครัว หรือการเข้าสังคม และการทำธุรกิจ และเพราะทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการสอนให้เข้าใจและการแนะนำการแก้ไขจึงต้องเป็น tailor make ให้เหมาะกับแต่ละท่าน โดยที่หลังจากเข้าคลาสผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำในการแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริง และผู้สอนจะติดตามผลต่อโดยมีการให้ส่งการบ้านเป็นวิดิโอการเดินหลังจากเรียนแล้วอีก 3 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม:           ท่านละ 28,000 บาท/ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:               1 วัน โดยที่วันแรกจะเป็นการเข้าคลาสเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนแต่ละท่าน หลังจากนั้นจะเป็นการส่งวิดิโอซ้อมเดินทาง website Image Matters Asia ตามที่ได้แนะนำไป    ทั้งหมด 4 ครั้ง (อาทิตย์ละครั้ง)

สถานที่:                                  Residence Lounge, Marriott Sukhumvit 57